ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการสมัคร

  1. คลิกเลือกอ่าน ปฏิทินและระเบียบการสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการสมัครให้เข้าใจ
  2. เลือก กรอกใบสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการ โดยเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงผลการเรียนเพื่อกรอกข้อมูล
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด ”ส่งข้อมูล”
  5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว กด “พิมพ์ใบสมัคร” เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือ กด “ยังไม่พิมพ์ตอนนี้” เพื่อรอพิมพ์ครั้งต่อไป หากมีข้อแก้ไข กด “กลับไปแก้ไข” แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และกระทำตามข้อที่ 4. อีกครั้ง
  6. นำใบสมัครติดรูปถ่าย 3x4 เซนติเมตร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อดำเนินการต่อไป

  • กรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้ว แต่พบภายหลังว่าข้อมูลใบสมัครไม่ถูกต้องหรือต้องการพิมพ์ใบสมัคร เลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ด้านล่างของกรอบกรอกใบสมัคร

ปฏิทินรับสมัครปีการศึกษา 2557


ประกาศที่นั่งสอบ

ผลการสอบคัดเลือก


ตารางแสดงจำนวนผู้สมัคร ปีการศึกษา 2557

ประเภท จำนวนผู้สมัคร(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 135249384
ม.1 (โครงการปกติ) 344377721
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 65170235
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ) 207274481
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ) 221317538

ตารางแสดงจำนวนผู้กรอกข้อมูล ปีการศึกษา 2557

ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
02 กุมภาพันธ์ 2557011
11 กุมภาพันธ์ 2557134
15 กุมภาพันธ์ 255761521
16 กุมภาพันธ์ 2557549
17 กุมภาพันธ์ 255761218
18 กุมภาพันธ์ 2557123042
19 กุมภาพันธ์ 2557192544
20 กุมภาพันธ์ 2557335891
21 กุมภาพันธ์ 2557404686
22 กุมภาพันธ์ 2557173754
23 กุมภาพันธ์ 255791928
24 กุมภาพันธ์ 2557101828
รวมจำนวน158268426
ประเภท ม.1 (โครงการปกติ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
11 มีนาคม 2557131326
12 มีนาคม 2557336
14 มีนาคม 2557275178
15 มีนาคม 2557202949
16 มีนาคม 2557121830
17 มีนาคม 2557243155
18 มีนาคม 2557373168
19 มีนาคม 2557524698
20 มีนาคม 25577669145
21 มีนาคม 25575458112
22 มีนาคม 2557252348
23 มีนาคม 2557101424
24 มีนาคม 255710919
รวมจำนวน363395758
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
02 กุมภาพันธ์ 2557101
14 กุมภาพันธ์ 2557347
15 กุมภาพันธ์ 255732225
16 กุมภาพันธ์ 25576612
17 กุมภาพันธ์ 255742024
18 กุมภาพันธ์ 2557101222
19 กุมภาพันธ์ 255722527
20 กุมภาพันธ์ 2557102737
21 กุมภาพันธ์ 2557103242
22 กุมภาพันธ์ 2557163046
23 กุมภาพันธ์ 255752328
24 กุมภาพันธ์ 25574812
รวมจำนวน74209283
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
07 กุมภาพันธ์ 255749112161
08 กุมภาพันธ์ 2557334174
09 กุมภาพันธ์ 2557404585
10 กุมภาพันธ์ 2557464389
11 กุมภาพันธ์ 2557242852
12 กุมภาพันธ์ 2557181735
13 กุมภาพันธ์ 2557101
รวมจำนวน211286497
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
00 00002911
02 กุมภาพันธ์ 2557101
16 มีนาคม 255782129
17 มีนาคม 2557242145
18 มีนาคม 2557143347
19 มีนาคม 2557414687
20 มีนาคม 25575577132
21 มีนาคม 25574854102
22 มีนาคม 2557243559
23 มีนาคม 2557184260
24 มีนาคม 2557192241
รวมจำนวน254360614