ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการสมัคร

  1. คลิกเลือกอ่าน ปฏิทินและระเบียบการสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการสมัครให้เข้าใจ
  2. เลือก กรอกใบสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการ โดยเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงผลการเรียนเพื่อกรอกข้อมูล
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด ”ส่งข้อมูล”
  5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว กด “พิมพ์ใบสมัคร” เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือ กด “ยังไม่พิมพ์ตอนนี้” เพื่อรอพิมพ์ครั้งต่อไป หากมีข้อแก้ไข กด “กลับไปแก้ไข” แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และกระทำตามข้อที่ 4. อีกครั้ง
  6. นำใบสมัครติดรูปถ่าย 3x4 เซนติเมตร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อดำเนินการต่อไป

  • กรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้ว แต่พบภายหลังว่าข้อมูลใบสมัครไม่ถูกต้องหรือต้องการพิมพ์ใบสมัคร เลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ด้านล่างของกรอบกรอกใบสมัคร

ปฏิทินรับสมัครปีการศึกษา 2558


ใบรับรองผลการเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร ม.1 (โครงการปกติ) ในเขต

  • บันทึกแสดงแผนที่ตำแหน่งบ้าน
  • บันทึกแสดงความสัมพันธ์

ประกาศที่นั่งสอบ

ผลการสอบคัดเลือก

เอกสารที่นำมามอบตัวนักเรียน


ตารางแสดงจำนวนผู้สมัคร ปีการศึกษา 2558

ประเภท จำนวนผู้สมัคร(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 114238352
ม.1 (โครงการปกติ) 412368780
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 66164230
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ) 259310569
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ) 213293506

ตารางแสดงจำนวนผู้กรอกข้อมูล ปีการศึกษา 2558

ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
16 กุมภาพันธ์ 255821315
17 กุมภาพันธ์ 2558101929
18 กุมภาพันธ์ 255892938
19 กุมภาพันธ์ 2558253762
20 กุมภาพันธ์ 2558295988
21 กุมภาพันธ์ 2558213859
22 กุมภาพันธ์ 255881725
23 กุมภาพันธ์ 2558162642
24 กุมภาพันธ์ 255871320
รวมจำนวน127251378
ประเภท ม.1 (โครงการปกติ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
14 มีนาคม 2558151631
15 มีนาคม 2558273360
16 มีนาคม 2558324981
17 มีนาคม 2558503383
18 มีนาคม 2558394079
19 มีนาคม 25586141102
20 มีนาคม 25589591186
21 มีนาคม 2558544094
22 มีนาคม 2558251742
23 มีนาคม 2558231740
24 มีนาคม 25589918
รวมจำนวน430386816
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
16 กุมภาพันธ์ 25585712
17 กุมภาพันธ์ 25583811
18 กุมภาพันธ์ 25582810
19 กุมภาพันธ์ 255893342
20 กุมภาพันธ์ 2558143852
21 กุมภาพันธ์ 255892736
22 กุมภาพันธ์ 2558121931
23 กุมภาพันธ์ 2558132841
24 กุมภาพันธ์ 255881523
รวมจำนวน75183258
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
07 กุมภาพันธ์ 2558149236385
08 กุมภาพันธ์ 2558464187
09 กุมภาพันธ์ 2558201636
10 กุมภาพันธ์ 255820828
11 กุมภาพันธ์ 255812719
12 กุมภาพันธ์ 255818826
13 กุมภาพันธ์ 2558202
รวมจำนวน267316583
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
14 มีนาคม 255871219
15 มีนาคม 2558102737
16 มีนาคม 255883442
17 มีนาคม 255891524
18 มีนาคม 2558333467
19 มีนาคม 25583962101
20 มีนาคม 25585374127
21 มีนาคม 2558143448
22 มีนาคม 2558241539
23 มีนาคม 2558272047
24 มีนาคม 2558151126
รวมจำนวน239338577