ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ระบบรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการสมัคร

  1. คลิกเลือกอ่าน ปฏิทินและระเบียบการสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการสมัครให้เข้าใจ
  2. เลือก กรอกใบสมัคร ตามประเภทที่นักเรียนต้องการ โดยเตรียมเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงผลการเรียนเพื่อกรอกข้อมูล
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด ”ส่งข้อมูล”
  5. ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว กด “พิมพ์ใบสมัคร” เพื่อพิมพ์ใบสมัคร หรือ กด “ยังไม่พิมพ์ตอนนี้” เพื่อรอพิมพ์ครั้งต่อไป หากมีข้อแก้ไข กด “กลับไปแก้ไข” แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และกระทำตามข้อที่ 4. อีกครั้ง
  6. นำใบสมัครติดรูปถ่าย 3x4 เซนติเมตร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครไปยื่นกับเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ หอประชุม 2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อดำเนินการต่อไป

  • กรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้ว แต่พบภายหลังว่าข้อมูลใบสมัครไม่ถูกต้องหรือต้องการพิมพ์ใบสมัคร เลือกที่เมนู แก้ไขข้อมูลหรือพิมพ์ใบสมัคร ด้านล่างของกรอบกรอกใบสมัคร

ปฏิทินรับสมัครปีการศึกษา

ซื้อระเบียบการรับสมัครได้ที่ อาคาร ICT โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2559


ใบรับรองผลการเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร ม.1 (โครงการปกติ) ในเขต

  • บันทึกแสดงแผนที่ตำแหน่งบ้าน
  • บันทึกแสดงความสัมพันธ์

ประกาศที่นั่งสอบ

ผลการสอบคัดเลือก


ตารางแสดงจำนวนผู้สมัคร ปีการศึกษา 2559

ประเภท จำนวนผู้สมัคร(คน)
ชาย หญิง รวม
ม.1 (โครงการปกติ) 000
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 000
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) 000
ม.1 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล) 000
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ) 000
ม.4 (โครงการปกติ สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ) 000
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ) 000
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) 000
ม.4 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล) 000

ตารางแสดงจำนวนผู้กรอกข้อมูล ปีการศึกษา 2559

ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559369
09 กุมภาพันธ์ 25594812
10 กุมภาพันธ์ 25592810
11 กุมภาพันธ์ 25596511
12 กุมภาพันธ์ 2559213
รวมจำนวน172845
ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559101
09 กุมภาพันธ์ 2559101
10 กุมภาพันธ์ 2559112
11 กุมภาพันธ์ 2559101
รวมจำนวน415
ประเภท ม.1 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
11 กุมภาพันธ์ 2559404
รวมจำนวน404
ประเภท ม.4 (โครงการปกติ สำหรับ ม.3 แก่นนครฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559119199318
09 กุมภาพันธ์ 25594062102
10 กุมภาพันธ์ 2559183048
11 กุมภาพันธ์ 2559231841
12 กุมภาพันธ์ 2559516
รวมจำนวน205310515
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษวิทย์ - คณิตฯ)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 255921012
09 กุมภาพันธ์ 25594812
10 กุมภาพันธ์ 255921113
11 กุมภาพันธ์ 2559437
12 กุมภาพันธ์ 2559022
รวมจำนวน123446
ประเภท ม.4 (ห้องเรียนพิเศษฟุตบอล)
วันกรอกข้อมูล จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
08 กุมภาพันธ์ 2559101
11 กุมภาพันธ์ 2559404
รวมจำนวน505